Gekennzeichneter Inhalt

Regulamin Zarządu Polskiego Towarzystwa Leśnego w Zielonej Górze

 

I. Wstęp.

§ 1

1. Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego jest organem kierującym działalnością Towarzystwa na obszarze działalności Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.

2. Zarząd Oddziału działa na podstawie statutu Towarzystwa oraz niniejszego regulaminu.

 

§ 2

1. Zarząd Oddziału składa się z 5-9 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres 3-ch lat

2. Zarządowi Oddziału przysługuje prawo uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji, przy czym liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 wybranego składu Zarządu.

3. Zarząd wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza i skarbnika.

 

II. Zakres działania Zarządu Oddziału.

§ 3

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. Realizowanie zadań Towarzystwa na obszarze działalności Oddziału i współpraca w tym zakresie z Zarządem Głównym PTL, zgodnie z wytycznymi uchwalonymi przez Zjazd delegatów Oddziału i Walne Zebranie Członków Oddziału.

2. Tworzenie Kół Towarzystwa na obszarze działalności Oddziału oraz ustalanie wytycznych działalności tych Kół.

3. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz.

4. Przyjmowanie nowych członków.

5. Zgłaszanie do Zarządu Głównego wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego i odznak honorowych, a w uzasadnionych przypadkach wnioskowanie o odbieranie tych godności.

6. Sporządzanie planów pracy i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z działalności Oddziałów.

7. Prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych.

8. Zwoływanie Walnych Zebrań Oddziału.

 

III. Obowiązki i uprawnienia członków Zarządu.

§ 4

Przewodniczący Zarządu Oddziału sprawuje ogólne kierownictwa nad pracą Oddziału i reprezentuje go na zewnątrz. Do kompetencji przewodniczącego należy w szczególności:

1. Planowanie posiedzeń Zarządu Oddziału.

2. Zwoływanie posiedzeń Zarządu i przewodniczenie im.

3. Przydzielanie zadań członkom Zarządu Oddziału, których zakresu działania nie określa regulamin.

4. Utrzymanie łączności z odpowiednimi instytucjami i organizacjami zawodowymi, społecznymi i politycznymi na obszarze działalności Oddziału.

5. Propagowanie działalności PTL i osiągniętych wyników wśród społeczeństwa.

6. Organizowanie współpracy z prasą.

 

§ 5

Zastępca przewodniczącego wykonuje czynności zlecone przez przewodniczącego i zastępuje go podczas jego nieobecności.

 

§ 6

Zadaniem sekretarza Oddziału jest:

1. Opracowanie projektów planów pracy Oddziału i kontrola ich wykonania w oparciu o materiały dostarczone przez poszczególne organa.

2. Przygotowanie i referowanie projektów uchwał Zarządu i śledzenie ich wykonania.

3. Przyjmowanie i rozdział korespondencji wpływającej do Oddziału.

4. Referowanie spraw bieżących, wymagających kolektywnej decyzji na posiedzeniu Zarządu Oddziału i dopilnowanie terminowego załatwiania spraw przez wykonawców.

5. Przygotowanie organizacyjne i techniczne posiedzeń Zarządu Oddziału, protokołowanie przebiegu posiedzeń.

6. Sporządzanie sprawozdań z działalności Oddziału.

 

§ 7

Zadaniem skarbnika Oddziału jest prowadzenie spraw finansowych, a w szczególności:

1. Opracowanie i referowanie na posiedzeniu Zarządu Oddziału spraw związanych z organizacją poboru składek i jej wynikami.

2. Opracowanie przy współudziale członków Zarządu preliminarza wydatków i referowanie go na posiedzeniu Zarządu Oddziału.

3. Załatwienie spraw związanych z wykonaniem preliminarza wydatków.

4. Ewidencja członków oraz ściąganie składek.

5. Gospodarka majątkowa Oddziału zgodnie ze wskazaniami przewodniczącego Zarządu.

6. Sporządzanie dowodów rozchodowych i zestawienia rozliczeń dla Zarządu Głównego.

7. Opracowanie sprawozdań w zakresie wpływu składek i spraw finansowych Oddziału.

 

IV. Tryb pracy Zarządu Oddziału.

§ 8

Przekazanie i przyjęcie agend Oddziału dokonuje się na połączonym zebraniu ustępującego i nowo wybranego Zarządu, które w zasadzie powinnosię odbyć po zebraniu konstytucyjnym nowo wybranego Zarządu.

 

§ 9

1. Uchwały Zarządu są prawomocne przy obecności nie mniej niż połowy członków Zarządu, w tej liczbie przewodniczącego lub jego zastępcy i odpowiedzialnego za omawianie zagadnienia członka Zarządu.

2. Uchwały zapadają zwykła większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

§ 10

1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Porządek dzienny posiedzenia Zarządu Oddziału powinien z reguły zawierać - jako podstawowy  - punkt dotyczący realizacji wniosków i uchwał przyjętych przez ostatnie Walne Zebranie Członków Oddziału.

3. Na porządku dziennym posiedzeń Zarządu Oddziału powinny stać - między innymi następujące sprawy:

      -  wysłuchanie oceny działalności Oddziału przez Komisję Rewizyjną Oddziału,

      -  omówienie i przyjęcie sprawozdania za miniony okres,

      -  omówienie i przyjęcie planu pracy na następny okres.

 

§ 11

W posiedzeniu Zarządu Oddziału mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym:

       -  członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału,

       -  przedstawiciele organów centralnych PTL.

 

§ 12

1. Projekt uchwały, wytycznych, planów i sprawozdań oraz decyzje w sprawach zasadniczych powinny być rozpatrywane i podejmowane na posiedzeniach Zarządu.

2. Sprawy wynikające z potrzeb bieżących, bądź uregulowane uchwałami lub obowiązującymi przepisami załatwiają członkowie Zarządu Oddziału w ramach swych kompetencji.

 

§ 13

Wszyscy członkowie Zarządu Oddziału obowiązani są do utrzymania osobistego kontaktu z członkami Oddziału celem służenia im radą i zapewnienia pomocy właściwych czynników w wykonywaniu zadań Polskiego Towarzystwa Leśnego.

 

§ 14

1. Pisma w sprawach zasadniczych i ogólnych podpisuje przewodniczący lub jego zastępca.

2. Pisma i dokumenty dotyczące gospodarki finansowej podpisuje przewodniczący lub jego zastępca łącznie ze skarbnikiem.

3. Korespondencję o charakterze informacyjnym podpisuje przewodniczący lub sekretarz Oddziału.

 

§ 15

W razie wątpliwości w interpretacji postanowień regulaminu, wiążących wyjaśnień udziela Prezydium Zarządu Głównego PTL.