Gekennzeichneter Inhalt

statut Polskiego Towarzystwa Leśnego

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Leśne zwane w dalszym ciągu "Towarzystwem" zrzesza pracowników nauki oraz praktyków zainteresowanych udziałem w rozwijaniu nauki w dziedzinie leśnictwa i drzewnictwa i wdrażaniu jej osiągnięć do praktyki.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych - m.st. Warszawa.

§ 3

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo może powoływać oddziały podlegające legalizacji przez właściwy terenowo organ administracji państwowej.

§ 5

Towarzystwo ma prawo używania odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwy organ administracji państwowej.

 

II. Cel działania

§ 6

Celem Towarzystwa jest przyczynianie się do rozwoju nauk z zakresu leśnictwa i drzewnictwa, krzewienia ich dorobku w społeczeństwie oraz współdziałanie we wdrażaniu osiągnięć nauki do praktyki.

§ 7

Do osiągnięcia tego celu Towarzystwo dąży przez:
1/ systematyczne i planowe organizowanie sesji i konferencji naukowych,
2/ urządzanie odczytów, pokazów, wystaw i wycieczek naukowych,
3/ inicjowanie prac naukowych,
4/ popularyzowanie osiągnięć nauki leśnictwa i drzewnictwa,
5/ kształtowanie opinii społecznej o podstawowych problemach leśnictwa i drzewnictwa,
6/ redagowanie czasopisma "Sylwan" - organu Towarzystwa, inicjowanie innych wydawnictw poświęconych zagadnieniom leśnictwa i drzewnictwa oraz współdziałanie w ich wydawaniu,
7/ współpracę z organizacjami i instytucjami naukowymi w kraju oraz za zgodą właściwych organów - z zagranicą,
8/ troskę o rozwój młodej kadry naukowej,
9/ wydawanie opinii fachowych na żądanie władz państwowych i organizacji społecznych,
10/ inicjowanie akcji mających na celu zwiększenie lesistości kraju, podniesienie produkcyjności lasów i poziomu gospodarki leśnej, zadrzewienie kraju, racjonalny przerób drewna i użytków ubocznych oraz współdziałanie w tym zakresie z właściwymi władzami i organizacjami,
11/ prowadzenie biblioteki, archiwów i innych urządzeń niezbędnych dla realizacji zadań statutowych.

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1/ zwyczajnych,
2/ honorowych,
3/ wspierających.

§ 9

Członkiem zwyczajnym może być leśnik, drzewiarz lub inna osoba uznająca cele i zadania wymienione w niniejszym statucie, polecona Towarzystwu przez dwóch jego członków i przyjęta przez zarząd jednego z oddziałów Towarzystwa.

§ 10

1. Członkiem honorowym może być osoba, która ma szczególne zasługi w dziedzinie nauki lub pracy dla Towarzystwa.
2. Godność członka honorowego nadaje Zjazd Delegatów Oddziałów na umotywowany wniosek Zarządu Głównego.

§ 11

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana statutowymi celami Towarzystwa i deklarująca pomoc finansową.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1/ czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Towarzystwa,
2/ udziału w zebraniach, odczytach i wycieczkach organizowanych przez Towarzystwo,
3/ korzystania ze wszystkich urządzeń Towarzystwa,
4/ uzyskiwania od Towarzystwa porady w zagadnieniach wynikających z pracy produkcyjnej lub naukowo-badawczej,
5/ noszenia zwykłej odznaki Towarzystwa i przyznanej indywidualnie odznaki honorowej,
6/ zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.
2. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych, a ponadto zwolnieni są od opłacania składek członkowskich.
3. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Towarzystwa.
4. Członek wspierający - osoba prawna - bierze udział w pracach Towarzystwa przez swego
przedstawiciela.

§ 13

1. Do obowiązków członków Towarzystwa należy:
1/ czynny udział w pracach Towarzystwa,
2/ stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa,
3/ przestrzeganie zasad moralności, etyki zawodowej i koleżeństwa,
4/ regularne płacenie składek członkowskich.
2. Członkowie wybrani do Władz Towarzystwa obowiązki wynikające z tego wyboru pełnią honorowo.

§ 14

Za osiągnięcia w realizacji programowych i organizacyjnych zadań Towarzystwa lub zasługi na polu leśnictwa i drzewnictwa może być członkowi Towarzystwa nadana odznaka honorowa.

§ 15

1. Członek Towarzystwa może być wykluczony z Towarzystwa:
1/ w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na dodatkową karę pozbawienia praw publicznych,
2/ na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa ze szkodą dla jego działalności.
2. W przypadku odwołania się zainteresowanego od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, stateczną uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Zjazd Delegatów Oddziałów większością 2/3 głosów delegatów obecnych na Zjeździe. Skreślenia dokonuje Zarząd Oddziału.
3. Członków zalegających z opłatą składek za okres dłuższy niż sześć miesięcy skreśla z listy członków Zarząd Oddziału po uprzednim pisemnym upomnieniu.
4. Członek wspierający zostaje skreślony z listy członków przez Zarząd Główny w razie:
1/ likwidacji osoby prawnej będącej członkiem Towarzystwa,
2/ zgłoszenia na piśmie do Zarządu Głównego wystąpienia z Towarzystwa,
3/ niepłacenia składek co najmniej przez jeden rok.

 

IV. Władze naczelne Towarzystwa

§ 16

1. Władzami Towarzystwa są
1/ Zjazd Delegatów Oddziałów
2/ Zarząd Główny
3/ Główna Komisja Rewizyjna
4/ Sąd Koleżeński
2. Kadencja władz Towarzystwa trwa 3 lata.
3. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem przypadków szczególnych przewidzianych w statucie. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4. Władze Towarzystwa mają prawo dokooptowania nowych członków na miejsce członków ustępujących w czasie kadencji, lecz w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
5. Władze Towarzystwa konstytuują się bezpośrednio po wyborach, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty wyborów.

 

ZJAZD DELEGATÓW ODDZIAŁÓW
§ 17

1. Zjazd Delegatów Oddziałów jest najwyższym organem władz Towarzystwa.
2. W Zjeździe Delegatów Oddziałów biorą udział:
1/ z głosem stanowiącym delegaci oddziałów i członkowie honorowi,
2/ z głosem doradczym członkowie ustępujących władz, jeżeli nie zostali wybrani delegatami i goście zaproszeni.

§ 18

1. Do zakresu działania Zjazdu Delegatów Oddziałów należy:
1/ wytyczanie głównych kierunków działalności Towarzystwa,
2/ wybór na okres 3 lat Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
3/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Towarzystwa wraz z udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
4/ ustalanie wysokości składek członków zwyczajnych,
5/ uchwalanie zmian statutu i regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
6/ nadawanie godności członków honorowych i odznak honorowych Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego, a w uzasadnionych przypadkach pozbawianie tych godności również na wniosek Zarządu Głównego,
7/ rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

§ 19

1. Delegatów na Zjazd wybierają na okres 3 lat Oddziały Towarzystwa na walnych zebraniach spośród swoich członków według klucza ustalonego przez Zarząd Główny.

§ 20

1. Zarząd Główny zwołuje Zjazd Delegatów Oddziałów raz do roku, co trzeci rok Zjazd ma charakter sprawozdawczo-wyborczy.
2. Miejsce, termin i porządek obrad powinny być podane do wiadomości zarządów oddziałów co najmniej na 28 dni przed terminem Zjazdu.

§ 21

Zarząd Główny obowiązany jest zwołać Zjazd Delegatów Oddziałów w terminie trzymiesięcznym na pisemne żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub Zarządów Oddziałów reprezentujących co najmniej 1/4 liczby członków Towarzystwa.
 

ZARZĄD GŁÓWNY
§ 22

1. Zarząd Główny Towarzystwa składa się z 24-30 członków.

§ 23

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1/ realizowanie zadań Towarzystwa zgodnie z wytycznymi uchwalonymi przez Zjazd Delegatów Oddziałów,
2/ wprowadzanie w życie uchwał i zaleceń Zjazdu Delegatów Oddziałów,
3/ uchwalanie planów pracy i preliminarzy budżetowych i aprobowanie sprawozdań z działalności Towarzystwa,
4/ zatwierdzanie planów pracy i preliminarzy budżetowych oddziałów,
5/ zwoływanie Zjazdu Delegatów w sposób i terminach określonych w statucie,
6/ organizowanie zjazdów i sesji naukowych,
7/ ogólny zarząd majątkiem i funduszami Towarzystwa,
8/ tworzenie Oddziałów i nadzorowanie ich działalności,
9/ powoływanie komisji, ustalanie zakresu ich działania oraz powierzanie funkcji przewodniczących komisji,
10/ zgłaszanie wniosków na Zjeździe Delegatów Oddziałów w sprawach nadania godności członka honorowego i odznak honorowych, a także w uzasadnionych przypadkach zgłaszania wniosków o pozbawienie tych godności,
11/ przedstawienie na Zjeździe Delegatów Oddziałów odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
12/ uchwalanie regulaminów Prezydium Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów oraz ramowych regulaminów komisji.

§ 24

1. Posiedzenia Zarządu Głównego powinny odbywać się co najmniej raz na 6 miesięcy, a posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego co najmniej raz na miesiąc.
2. Na żądanie co najmniej 1/3 członków Zarządu Głównego oraz na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu w przeciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 25

Szczegółowy zakres działania i organizację wewnętrzną Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony przez Zjazd Delegatów Oddziałów.

§ 26

1. Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium w składzie:
przewodniczący, trzech zastępców przewodniczącego, sekretarz, skarbnik i sześciu członków.
2. Prezydium jest organem wykonawczym Zarządu Głównego i kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa.
3. Przewodniczący Zarządu Głównego lub upoważniony przez niego zastępca oraz sekretarz reprezentują Towarzystwo na zewnątrz.
4. Tryb i zakres działalności Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
5. Prezydium składa sprawozdanie ze swych prac Zarządowi Głównemu na zebraniach plenarnych.
   

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§ 27

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z sześciu członków wybieranych na okres 3 lat przez Zjazd Delegatów Oddziałów.
2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 28

1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1/ kontrola całokształtu działalności Towarzystwa co najmniej raz w roku ze szczególnym zwróceniem uwagi na sprawy finansowe.
2/ zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium uwag i wniosków w sprawie działalności Towarzystwa,
3/ składanie na Zjeździe Delegatów Oddziałów sprawozdań ze swej działalności i jej wyników, uwag do sprawozdań Zarządu Głównego oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4/ nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnej Oddziałów.

§ 29

1. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Głównego Towarzystwa i jego Prezydium z głosem doradczym.
3. Szczegółowy zakres działania i tryb pracy Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Zjazd Delegatów Oddziałów.
4. Główna Komisja Rewizyjna uchwala regulamin komisji rewizyjnych oddziałów.

 

SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 30

1. Sąd Koleżeński składa się z sześciu członków wybranych na okres 3 lat przez Zjazd Delegatów Oddziałów.
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§ 31

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie:
1/ spraw spornych między członkami wynikłych na tle działalności w Towarzystwie,
2/ spraw o nieprzestrzeganie statutu i uchwał władz Towarzystwa przez jego członków.

§ 32

1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary
- upomnienia,
- nagana,
- zawieszenie w prawach członka zwyczajnego na okres od 3 miesięcy do 1 roku,
- wykluczenie z Towarzystwa.
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje zainteresowanym prawo odwołania się do Zjazdu Delegatów Oddziałów w ciągu 30 dni od daty otrzymania orzeczenia na piśmie. Odwołanie powinno być skierowane do najbliższego Zjazdu Delegatów Oddziałów za pośrednictwem Zarządu Głównego.

§ 33

Szczegółowy zakres działania i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Zjazd Delegatów Oddziałów.

 

V. Oddziały Towarzystwa

§ 34

1. Oddziały powołuje Zarząd Główny.
2. Oddział nie może liczyć mniej niż 15 członków.
3. Terenem działania oddziału jest obszar jednego województwa lub kilku ościennych województw.
4. Jeżeli teren działania Oddziału obejmuje więcej niż jedno województwo, Zarząd Główny wskazuje siedzibę Zarządu Oddziału.
5. Oddział podlega legalizacji przez właściwy terenowo organ administracji państwowej.
6. W Oddziałach mogą być tworzone Koła.
7. Koła tworzy Zarząd Oddziału z inicjatywy własnej lub na wniosek Oddziału.
 

§ 35

1. Władzami Oddziału są:
1/ Walne zebranie członków,
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Oddziału trwa 3 lata.
 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 36

1. Walne Zebranie Członków sprawozdawcze zwołuje Zarząd przynajmniej raz do roku.
2. Miejsce, termin i porządek obrad powinny być podane członkom Oddziału co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zebrania.
3. W Walnym Zebraniu Członków mogą bać udział wszyscy członkowie Oddziału, z tym, że członkowie Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału bez prawa głosu w sprawach dotyczących Zarządu i udzielania mu absolutorium.

§ 37

Do zakresu działania Walnego Zebrania członków należy:
1/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału wraz z udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
2/ uchwalenie wytycznych do planu pracy i preliminarza budżetowego Oddziału,
3/ wybór na okres 3 lat nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i delegatów na Zjazd Delegatów Oddziałów.

 

ZARZĄD
§ 38

1. Zarząd składa się z 9-12 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 

§ 39

Do zakresu działania Zarządu należy:
1/ realizowanie zadań Towarzystwa zgodnie z wytycznymi uchwalonymi przez Zjazd Delegatów Oddziałów i Walne Zebranie Członków Oddziału.
2/ reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
3/ przyjmowanie nowych członków,
4/ zgłaszanie do Zarządu Głównego wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego i odznak honorowych,
5/ sporządzanie planów pracy i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z działalności Oddziału,
6/ zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
7/ nadzorowanie pracy Kół.

§ 40

Szczegółowy zakres działania i organizację wewnętrzną Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

 

KOMISJA REWIZYJNA
§ 41

1. Komisja Rewizyjna składa się z sześciu członków wybranych na okres 3 lat na Walnym Zebraniu Członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 42

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1/ kontrola całokształtu działalności Oddziału co najmniej raz w roku ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.
2/ zgłaszanie na posiedzeniu Zarządu uwag i wniosków w sprawie działalności Oddziału,
3/ kontrola opłacania składek członkowskich,
4/ składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności i jej wyników, uwag do sprawozdań Zarządu Oddziału oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 43

1. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
3. Szczegółowy zakres działania i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Główna Komisja Rewizyjna.

 

VI. Majątek Towarzystwa

§ 44

1. Majątek Towarzystwa stanowią: nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
1/ wpływy ze składek członkowskich,
2/ wpływy z działalności statutowej,
3/ dotacje,
4/ zapisy i darowizny,
5/ dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Gospodarkę funduszami i majątkiem prowadzi Prezydium Zarządu Głównego stosownie do uchwał Zarządu Głównego.
4. Oświadczenie w sprawach majątkowych Towarzystwa składają dwie osoby: przewodniczący lub zastępca przewodniczącego i skarbnik Zarządu Głównego lub dwóch członków Prezydium upoważnionych do tego specjalną uchwałą Zarządu Głównego.
5. Do ważności pism i dokumentów innych niż określone w ustępie 4 wymagany jest podpis co najmniej jednego członka Prezydium.

§ 45

Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

 

VII. Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 46

1. Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały Zjazdu Delegatów Oddziałów powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów wybranych przez Oddziały Towarzystwa.
2. Zmiana statutu wymaga zatwierdzenia przez władze rejestracyjną.

§ 47

1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Zjazdu Delegatów Oddziałów powziętej - zgodnie z postanowieniami prawa o stowarzyszeniach - większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów wybranych przez Zjazd Delegatów Oddziałów.
2. W przypadku rozwiązania Towarzystwa majątek - po uregulowaniu zobowiązań - zostanie przekazany na cele określone uchwałą ostatniego Zjazdu Delegatów Oddziałów, która podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.